Aquestes Condicions Generals de Venda s’estableixen entre:

Per una part, la FUNDACIO PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT, en carrer GORG DEL MOLI DE PUIGVERT 1, 08389, del terme municipal de PALAFOLLS en la província de BARCELONA a ESPAÑA i amb el CIF núm. G62873971, inscrita en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat amb el número 1671 el 19 de abril de 2002 (endavant, FUNDACIO).

I, per altre part, qualsevol persona que realitzi una comanda (en endavant, el CLIENT).

L’expedició de les comandes serà a la Península i Balears. No realitzem lliuraments a les Islas Canarias, Ceuta i Melilla.

Aquestes condicions són aplicables exclusivament a consumidors, sense que en cap cas estigui permès la revenda dels productes adquirits. La realització d’una comanda implica l’acceptació de les presents Condicions Generals de Venda per part del CLIENTE, així com de qualsevol altre especificada en la pròpia comanda.

1.- Objecte

Les presents Condicions Generals de Venda tenen per objecte definir les modalitats de venda entre el CLIENT i la FUNDACIO, des de la realització de la comanda, lliurament i pagament, així com el servei postvenda.

2.- Comanda

El CLIENT pot fer la seva comanda mitjançant els següents mitjans: Via telefònica, mitjançant el número 678 61 79 52 Via Internet, mitjançant d'aquesta pàgina web seguint el procediment establert. Per a cursar la seva comanda, el CLIENT haurà de facilitar les dades personals que li siguin sol·licitats per qualsevol dels procediments anteriorment indicats, excepte que ja estigui registrat en la nostra web. Un cop estigui la cistella validada, el CLIENT haurà de triar l’adreça i la forma de lliurament. Un cop validat el pagament, estarà formalitzant el contracte de venda amb la FUNDACIO. La realització per part del CLIENT de la comanda equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, així com de qualsevol altre especificada en la pròpia comanda. Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. També es podrà visualitzar l‘estat dels articles a la web shop.fundaciomoli.org Si es produeixen dificultats en quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, la FUNDACIO reemborsarà al CLIENT qualsevol quantitat que hagués abonat.

3.- Lliurament

El lliurament de la comanda es farà mitjançant lliurament a domicili. El transportista es personarà al domicili del CLIENT entre 24 h i 72 h des de la confirmació de la comanda en l’adreça indicada pel CLIENTE. En cas d’absència del CLIENT en l’adreça indicada, el transportista deixarà un avís, per a realitzar un segon lliurament. Si en aquest segon intent no s’ha pogut realitzar el lliurament se li indicarà la possibilitat de recollir-lo en la oficina del transportista més propera al seu domicili. Per al seguiment de una comanda en curs, la FUNDACIO facilitarà les eines que l'empresa de transport ofereixi.

4.- Pagament

El CLIENT pot escollir entre les següents modalitats de pagament:

 • Targeta bancària
 • Bizum
 • PayPal

El servei de pagament amb targeta bancària es prestat per l’empresa REDSYS mitjançant el seu associat de BANKIA. El servei de pagament amb Paypal segueix les condicions de Paypal i que poden ser consultades en la web, www.paypal.es Bizum és un servei íntegrament ofert pels canals bancaris, per la qual cosa està totalment recolzat pels sistemes de seguretat dels bancs. La FUNDACIO no arxiva cap informació sobre les dades de pagament i mai seran demanats al CLIENT ni per email ni per telèfon ni cap altre mitjà de comunicació.

5.- Preus

Els preus dels articles sol·licitats inclouran l’impost corresponent vigent. A cada comanda se li afegirà una despesa fixe en concepte de despeses d’enviament que inclou, la gestió, l’embalatge i l’enviament des de els nostres magatzems. A la pàgina web s’indica el cost addicional relatiu a aquest concepte

6.- Política de devolucions

El CLIENT té dret a desistir de la seva comanda en termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment finalitzarà als 14 dies naturals del dia que el CLIENT o un tercer indicat per el CLIENT, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. Degut a les especials característiques del producte no es permet la devolució parcial del producte, s’haurà de retornar el producte en el seu embalatge original i amb el mateix contingut amb el que es va vendre. La FUNDACIO es reserva el dret de no acceptar la devolució del producte si no s’han acomplert les condicions que s’indiquen en aquest document. Per exercir el dret de desistiment, el CLIENTE haurà de notificar-nos a La FUNDACIO mitjançant trucada al telèfon 678 61 79 52 o el email hola@cosiriestrenar.com dintre del termini de 14 dies des de l’acceptació de la comanda. En cas d’acceptació del desistiment efectuat per al CLIENT, la FUNDACIO li retornarà tots els pagaments rebuts, inclòs les despeses d’enviament. El termini per fer efectiu aquest pagament serà de 14 dies naturals des de la data d’acceptació del desistiment del producte i sempre que es compleixin les condicions que s’indiquin en aquest document. Realitzarem el reembors utilitzant el mateix mitjà de pagament empleat per al CLIENT en la seva transacció inicial. No s’aplicarà cap despesa com a conseqüència del reembors. Davant l’impossibilitat de poder gestionar la devolució en el mateix mètode de pagament utilitzant per al client, procedirem a reemborsar l’import mitjançant transferència o xec. El CLIENT haurà de retornar-nos mitjançant una empresa de missatgeria, sense demora indeguda, i en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data que ens comuniqui el desistiment del producte. Se considerarà acomplert el termini si realitza la devolució dels bens abans que hagi finalitzat el termini. El CLIENT es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte, excepte en el cas que hi acordem que la devolució la realitzi pels mitjans de la FUNDACIÓ. Només el CLIENT em serà el responsable de la disminució del valor dels bens resultants d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels bens. El CLIENT no tindrà dret a desistir del contracte quan l’objecte sigui el subministrament dels següents productes:

 • Articles
 • Bens que per raons d’higiene no es pot acceptar la devolució, (roba interior, mitjons,..).
 • Productes alimentaris.

El dret a desistir del contracte serà d’aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en que el CLIENTE els va rebre. No es farà cap reembors si el producte ha estat utilitzat més enllà de la mera apertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les que es van lliurar o que hagin sofert cap dany, por lo que haurà de tenir cura amb el/els producte/s des del moment que estiguin en la seva possessió. Si us plau EL CLIENT haurà de retornar l’article amb els seu embalatge original, les instruccions i la resta de documents que li acompanyen. En tot cas, haurà de lliurar amb el producte la documentació que li fem arribar una vegada acceptada la devolució o desistiment. Una vegada examinat l’article li comunicarem si te el dret al reembors de les quantitats abonades. El reembors de les despeses de transport es realitzarà segons les condicions que s’indiquen en aquest document.

7.- Garanties

La FUNDACIO informa al CLIENTE de l’existència d’una garantia legal per als productes. En cas de falta de conformitat per defecte o error de l’article enviat, el CLIENT podrà optar entre exigir la substitució, la reparació del producte o la devolució de l’import corresponent al preu i les despeses d’enviament ocasionats. La reparació i/o substitució seran gratuïtes per al CLIENT i hauran de realitzar-se en un termini raonable, des de la notificació per part del CLIENTE de la falta de conformitat.

8 - Tractament de dades de caràcter personal

La FUNDACIO PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT, domiciliada al carrer GORG D’EN PUIGVERT, 1, 08389 Barcelona, garanteix que el tractament de les dades personals s’efectuarà sota nivells de seguretat que impedeixen la seva pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats. En compliment de lo indicat en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades proporcionades per el CLIENTE, por qualsevol mitjà, mitjançant la comanda, la sol·licitud d’informació, la subscripció a les Newsletters de la FUNDACIO i al llarg de la relació comercial amb la nostra empresa, seran incorporats a un fitxer del que es titular i responsable LA FUNDACIO i seran tractats amb la màxima confidencialitat. La finalitat de la recollida i tractament de les dades es gestionar la relació comercial, gestionar las sol·licituds i/o les comandes y el seu cobrament, així mateix, realitzar tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial. La realització de tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial implicarà fer-li arribar, per els mitjans que més endavant s’indiquen, informació, publicitat i promocions comercials de productes i serveis de la FUNDACIO PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT sempre que ho hagi indicat a l’hora de registrar-se en la nostra web: shop.fundaciomoli.org o ho hagi acceptat de manera expressa. Les dades recollides per la FUNDACIO MOLI mai seran compartits amb altres empreses ni per altres fins que el CLIENT hagi escollit en el moment de registrar-se El titular de les dades haurà de ser major d’edat. Excepte que s’especifiqui el contrari es considerarà necessari completar les dades requerides en el formulari. En el cas de subministrar totes les dades, la FUNDACIO MOLI podrà, depenent del cas, no cursar la seva petició. El seu consentiment per el tractament de les seves dades per a les finalitats de publicitat i de prospecció comercial, se considerarà prestat de forma manifesta e inequívoca mitjançant l’aceptació del mateix en el espai habilitat en la web per al client. Les acciones publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent trucades telefòniques, missatges SMS, MMS i correu electrònic i postal e Internet sempre que hagi estat autoritzat. 

9.- Esdeveniments excepcionals

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix sigui com a conseqüència d’esdeveniments que estiguin fora del control raonable ("Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre altres, els següents:

 • Vagues, tancament patronals u altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en que la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini para complir les obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables para que finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions a pesar de la Causa de Força Major.

10.- Acord total

Les presents condicions de Venda són l’acord total entre les parts referents. En el supòsit de que una de las clàusules de las presents condicions fos nul·la de ple dret, això no afectarà a la resta de les condiciones.

11 - Llei aplicable i competència

Les condicions presents es regiran per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que es pogués donar en el compliment i interpretació del present Contracte, les parts poden resoldre extrajudicialment les seves controvèrsies. En qualsevol cas l’àmbit jurisdiccional seran los Jutjats de la província de Barcelona més propers al terme municipal de PALAFOLLS.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password